Veiksmų planas

ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“

 STEAM STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS
2019-2020 m. m.

Tikslas: skatinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, informacinėmis technologijomis, inžinerija, menais/dizainu, matematika ir ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo kompetencijas, kritinį bei loginį mąstymą.

STRATEGINIO PLANAVIMO PRIEMONĖ
VEIKLOS PAVADINIMAS
ATSAKINGAI ASMENYS
ATLIKIMO TERMINAI
1. Diegsime STEAM ugdymo modulį.
1.1. Kasdieninėje ugdymo veikloje akcentuojami STEAM metodai (praktinė- tiriamoji, patirtinė, konstravimas, mokymasis veikiant.)
1.2. Kasdienės veiklos edukacinėse erdvėse:
,,Tyrinėjimų centras“,
,,Dailės studija“,
,,Kūrybinėse dirbtuvėlėse“,
,,Smalsutės sodelyje“, (smėlis, gamtinė medžiaga), „Muzikiniai instrumentai“,
interaktyvių žaidimų ,
,,Pojūčių kambariuose“
Mokytojai, specialistai
Visus mokslo metus
2. Plėtosime skaitmeninių technologijų taikymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
Kasdieninėje veikloje plačiau naudojamos SMART lentos, interaktyvios grindys, išmanusis ekranas, skaitmeniniai žaislai, robotai ,,Bee-Bot“, atviri skaitmeniniai mokymosi ištekliai, mikrofonai ir kt.
Mokytojai, specialistai   

Visus mokslo metus
3. Vykdysime inovatyvias STEAM iniciatyvas bendradarbiaujant su socialiniais, verslo partneriais, tėvais.
3.1. Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ugdyme:
Rokiškio policijos pareigūnais, apsilankymai policijos komisariate, supažindinimas su pareigūnų darbu. Bendradarbiavimas su Rokiškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, edukacinės - pažintinės veiklos.
Bendradarbiavimas su Rokiškio  miesto vaikų ir jaunimo viešąja biblioteka, edukacinės - pažintinės veiklos.
Bendradarbiavimas su ūkininke Birute Dapkiene, edukacinės- pažintinės veiklos.
Bendradarbiavimas su UAB duonos kepykla ,,Trys lašai“, edukacinės- pažintinės veiklos.
Bendradarbiavimas su Rokiškio krašto muziejumi, edukacinės- pažintinės veiklos.
Bendradarbiavimas su Laimutės Sadauskienės kepykla Juodupėje. Rokiškio rajone edukacinės - pažintinės veiklos.
3.2. Lankymasis tėvų darbovietėse, pažintis su tėvų profesija.
3.3. Lankymasis prekybos centruose, vaistinėse, pašte ir kt. pažintis su kitomis profesijomis.
3.4. Lankymasis medžio drožėjo L. Šepkos skulptūrų parke, tautodailės ir dailininkų darbų parodų bei ekspozicijų lankymas.
Mokytojai
Visus mokslo metus
4. Organizuosime tradicines ir netradicines šventes, akcijas renginius, parodas.
4.1. Užgavėnių šventė
4.2. Kaziuko mugė
4.3. Sekminės
4.4. Rudenėlio šventė
4.5. Kalėdinė mugė
Meninio ugdymo mokytojai
Visus mokslo metus
5. Įgyvendinsime ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
5.1. Dalyvausime respublikinėje sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje.
5.2. Dalyvausime respublikinėje asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje.
5.3. Įgyvendinsime sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikatos miestelis“.
5.4. Dalyvausime sveikatos renginiuose, konkursuose, akcijose, projektinėje veikloje, įtraukiant visą bendruomenę.
5.5. Dalyvausime kūrybos konkursuose, darbelių parodose, ugdant muzikinius, meninius, sportinius gebėjimus ir kt.
Mokytojai, specialistai
Per mokslo metus
6. Įgyvendinsime neformaliojo ugdymo programas.
6.1. Veiklos būreliuose: ,,Žaidžiu ir mokausi“, ,,Molio dirbtuvėlėse“,
anglų kalbos ,,SMART English“.
6.2. Vykdysime edukacines programas:
 ,,Šviesa ir tamsa“
,,Vilnos kelias“,
,,Prakalbink šiaudą“, ,,Žiemos vakarais“.

Būrelių vadovai, mokytojai
Per mokslo metus
7. Sieksime įsijungti į STEAM mokyklų tinklą.
7.1. Paraiškos užpildymas.
7.2. Veiklos plano parengimas.

Iki 2019 m. vasario 22 d.
8. STEAM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimas


8.1. Mokymai „SMART galimybės, kuriant interaktyvias mokymo priemones“ , kurių metu mokytojai patobulins turimas informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese kompetencijas ir įgys naujas, modernias skaitmenines kompetencijas STEAM plėtojimui bei taikymui  ugdymo procese. Google disko, OneDrive panaudojimo galimybės.
8.2. Kiekvieno mokytojo pagal poreikį.
8.3. Vesime atviras veiklas ,,Kolega – kolegai“.
8.4. Kaupsime ir skleisime sėkmės istorijas.
8.5. Dalinsimės seminarų, kursų, mokymų, vykdytų projektų informacija.
8.6. Semsimės patirties iš besimokančios Europos bendruomenės tinklo,,eTwinning“ ir ,,Erasmus+“ partnerių.
Direktorius,
mokytojai


Visus mokslo metus
9. Tęsime veiklą besimokančios Europos bendruomenės tinkle ,,eTwinning“ ir ,,Erasmus+“.
9.1. Įgyvendinsime 2019 m. planuotas ,,Erasmus+“ pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektui Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM and Project-based Experiential Learning“ (,,STEAM projektinis ir patirtinis ugdymas“) projekto veiklas (verslumas, skaitmeninis raštingumas).
9.2. Vykdysime  eTwinning projektus. (įstaiga gavo „eTwinning mokyklos“ vardo ženklelį 2018-2019 m.)
Mokytojai
Visus mokslo metus
10. Materialiųjų išteklių pritraukimas STEAM veiklų plėtrai lopšelyje-darželyje.

10.1. Įrengsime išmaniąją laboratoriją ir aprūpinsime skaitmeninio raštingumo priemonėmis, skirtomis vaikų ugdymui.
10.2. Rengsime metodines priemones.
10.3. Skatinsime interaktyvių metodų kūrimą ir naudojimą ugdymo procese.
Vadovai
Visus mokslo metus